Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing wanneer een klant een koopovereenkomst met Kussentijd aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen de klant en Kussentijd te regelen.

Definities:
1. Kussentijd - De verkoper van woontextiel via de website www.kussentijd.nl.
2. Klant - De persoon die een bestelling plaatst op de website www.kussentijd.nl.
3. Geadresseerde - De persoon waar de bestelling naar wordt verzonden.
4. Producten - Artikelen uit de webshop van www.kussentijd.nl.
5. Bestelling - De producten die de klant in het bestelproces heeft doorgegeven aan Kussentijd.
6. Koopovereenkomst - de Overeenkomst gesloten tussen Kussentijd en de klant.
7. TPG post - De leverancier die de bestelling naar de geadresseerde verstuurd.

Geldigheid van de voorwaarden
Indien de klant bij Kussentijd een artikel bestelt, gaat de klant akkoord met de door Kussentijd gehanteerde verkoopvoorwaarden. Voordat de klant bestelt dient de klant kennis te nemen van de actuele koopvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Op alle door Kussentijd gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder. Kussentijd houdt zich aan de wet koop op afstand.

Productprijzen
Alle genoemde prijzen zijn per stuk in euro’s inclusief 21% BTW.

Verzendkosten
De bestelling wordt verzonden via TPG post. TPG post biedt de bestelling, indien de ontvanger van de bestelling niet thuis is en er niet bij de buren afgeleverd kan worden, twee keer aan. Hierna geeft TPG post de mogelijkheid het pakket op te halen bij een afhaalpunt van TPG post.

De klant en geadresseerde moeten hier rekening mee houden. Bij onzekerheid over de mogelijkheid tot het ontvangen van de bestelling kan een afwijkend adres worden opgegeven in het bestellingproces.

Verzendkosten Nederland: € 6,95
Verzendkosten België: € 11,-

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Levering en leveringsvoorwaarden
Voordat de bestelling wordt verzonden vindt er in controle plaats op de juistheid van de gegevens en de staat van de producten die verzonden moeten worden. Wanneer producten niet meer op voorraad zijn wordt er contact opgenomen met de klant. Op verzoek van de klant wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Na de bestelling ontvangt de klant een mail ter bevestiging. Zodra Kussentijd het verschuldigde bedrag heeft ontvangen wordt de bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. Het pakket wordt, indien de geadresseerde niet thuis is bij één van de buren afgegeven. Indien de klant dit niet wenst, kan dit worden aangegeven tijdens het bestelproces.

Het ingevulde telefoonnummer tijdens het bestelproces wordt aan TPG post doorgegeven. DHL neemt, indien nodig, contact op met de klant. Kussentijd is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging na aflevering van de bestelling aan TPG post.

Overschrijdingen van de leveringstermijn die niet aan Kussentijd kunnen worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kunnen nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Kussentijd houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Bij een eventuele deellevering zijn de verzendkosten voor rekening van Kussentijd .

Bestellingen worden na verpakking overhandigd aan TPG post. De bestelling zal worden bezorgd op het adres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste adres. Indien de klant/geadresseerde de bestelde producten niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde producten voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.

Kussentijd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door de klant/geadresseerde of een derde partij.

Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ter verwerking van de bestelling. In/aan het artikel zit een waslabel, hierop staat duidelijk vermeld hoe u het artikel kunt behandelen. Afmetingen van de artikelen kunnen minimaal afwijken.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.